Sing2Songs

The collaborative cultural project ‘Sing 2 Songs’ shows the connection between Bulgarian culture and the district’s local music, dance and traditions. The project is a Blueprint project in partnership between Beyond Skin and Newry, Mourne and Down District Council. It is supported by the European Union’s PEACE IV Programme, managed by the Special EU Programmes Body (SEUPB). Match funding for the project has also been provided by The Executive Office in Northern Ireland and the Department for Rural and Community Development in Ireland.  

Съвместният културен проект “Запей 2 Песни” показва връзките между Българската култура и местните за областта музика, танци и традиции. Проектът е Blueprint project в партньорство между Beyond Skin и Нюри, Моурн и Даун Областен Съвет. Финансиран е от PEACE IV Програмата на Европейския Съюз, която се управлява от Специалният Орган за Програми от Европейакия Съюз (SEUPB). Съответсващо финансиране за проекта е осигурено от Офисът на Изпълнителната Власт на Северна Ирландия и Департаментът за Селското и Обществено Развитие на Ирландия.

"Hubava Si, Moya Goro"

Music video produced as part of the Sing 2 Songs project.

Download MP3 via BandCamp

Credits: Anelia Hristova, Arlene Wallace, Attracta Clarke, Beatrice Lawless, Brigid Brady, Dimi Yordanova, Eileen McCourt, Eithne Hollywood, Esther McGivern, Geraldine Egan, Geraldine Walsh, Frank McGivern, Helen Loughran, Kathleen McCaul, Mary Bonerm,, Margaretta Convery, Micky Murphy (guitar)
Nikolay Ivanov (keys and arrangement), Phelim Convery, Phyllis Crawford
Petya and Slavi Handzhievi, Ron McDowell, Rosemary Cowan, Theodora Johnston, Tsezarina Huntovska, Tsvetomira Marinova, Veselka Ivanova (violin and conductor)

The ‘Sing 2 Songs’ project is a sensory experience of Bulgarian and local culture, celebrating the human spirit, and strength in togetherness as we all navigate through these challenging times. The workshops gave participants the opportunity to learn more about Bulgaria and its geographical, historical, contemporary and traditional treasures through the medium of music and song.

Проектът “Запей 2 Песни” е сетивно преживяване на Българската и местната култура, празнувайки човешлия дух, силата на единството в този момент, когато ние всички се движим през тези предизвикателни времена. Работните сесии дадоха на участниците възможността да научат повече за България и нейната географски, исторически съвременни и традиционни богатства чрез посредничеството на музиката и песента.

 

The project was inspired by the songs of the Balkan Mountain, which are symbols of freedom and strong devotion to the traditions, culture and history of Bulgaria. The Bulgarian calendar is full of celebrations during the summer months. People young and old go out on the mountains, gather together and dive into colourful festivals dedicated to life, the spring and summer with songs, dances and food. There is an old tradition in Bulgaria during these celebrations where one village sings to another close village and mountain peak sings to mountain peak, sharing different songs. This collaborative work showcases the connection between Bulgarian culture and the district’s local music, dance and traditions. Through creative collaborations with our local and global neighbours, the project also enabled moments of reflection for those loved ones we have lost whilst also nurturing our own mental health and wellbeing.

Проектът бе вдъхновен от песните от региона на Балкана, които са символ на свобода и силно посвещение на традицииите, културата и историята на България. Българският летен календар е пълен с празненства. Хората, млади и стари, излизат в планината и се събират, за а се потопят в цветни фестивали, посветени на живота, на пролетта, изворите, лятото, изпълвайки въздуха с песни, земятя с танци и празника със споделяне на храна заедно. Има една стара традиция в България по време на рези празници – ответното пеене – когато от едно село запяват, а от съседното отпяват, от единия връх засвирват, а от другия отсвирват, предавайки си различни песни. Този съвместен проект отразява и вплита тези традиции в себе си. Чрез творческа съвместна работа с местни и международни участници, проектът също създава възможност за моменти на отразяване на чувствата ни към наши близки и обичани хора, които сме загубили в този тежък период и също позволява да подхраним грижата за нашето собствено физическо и ментално здраве.

The project workshops took place over three months, both online via video conferencing and in natural shared spaces throughout the area, such as the Mourne Mountains. Musicians Veselka Ivanova and Nikolay Ivanov directed the project.The final piece, arranged by Nikolay, is a combination of Bulgarian song Hubava si moya goro and Irish Blessing, sung by participants from both Northern Ireland and Bulgaria. The video is being released on 22nd September as part of our celebration of Good Relations Week 2021: https://www.goodrelationsweek.com/event/sing-2-songs/ 

Сесиите на проекта се осъществиха в продължение на три месеца, онлаин чрез жисео конференции и присъствено сред природата в отворени пространства в региона на планината Моурн. Проектът беше ръководен от българските музиканти Веселка и Николай Иванови. Финалният продукт е песен, аранжирана от Николай, която комбинира Българската знакова песен “Хубава си моя горо” и “Ирландски благослов”, изпълнявана едновременно от участници от България и Северна Ирландия. Видеото бе пуснато на 22 септември като част от нашето отпразнуване на Good Relations Week 2021:https://www.goodrelationsweek.com/event/sing-2-songs/  И същевременно отбелязвайки Националния празник на България – денят на Независимостта.

Participant Testimonials:
Свидетелства на участници:

“Singing in Bulgarian with Bulgarian people…I can’t say that I ever expected that but it’s been really enriching and I’ve loved every minute of it and I’ll never forget it. Thank you so much.” - Helen Loughren
“Пеейки на български заедно с българи... не мога да кажа. Че някога съм очаквала това, но беше наистина обогатяващои аз се наслаждавах на всяка минута и никога няма да го забравя. Много благодаря.” - Хелън Лохран

“I really really enjoyed the whole…the Zoom, all the practices, the singing, the whole ambience of the whole thing, meeting all the people as well. And I’ve just had a ball.” - Phelim Convery
“Аз наистина, наистина се удоволствах на всичко – на Zoom, на всички репетиции, на пеенето, на цялата атмосфера на цялото нещо, срещайки всички тези хора също. Просто беше върхът” - Филъм Конвъри

“It’s been great fun working with Nikolay and Vessie on this project, it was great fun meeting a lot of new Bulgarian people and a lot of new Irish people, and I’m very sad that it’s over.” - Mickey Murphy
“Беше велико преживяване да работя с Николай и Веси в този проект, беше велико забавление да срещна толкова много българи и токова много нови ирландци, и съм много тъжен, че свърши” - Мики Мърфи

“I have lived in Northern Ireland for 4 years already. I want to share that it was a big privilege and honor for me to be part of this project. I’m very thankful to the people who lead the project, Vessie and Nikolay, and I will never forget it, ever. Thanks to these events, I met so many friends and I feel very thankful and full of gratitude for everything that I experienced.” - Petya Handzhieva
“Живея в Северна Ирландия вече 4 години. Бих ислала да споделя, че за мен беше голямя привилегия и почит да бъда част от този проект. Много съм благодарна на хората, които ръководиха проекта, Веси и Николай, и никога няма да го забравя, никога. Благодарение на тези събития се срешнах с толкова много приятели и се чувствам изпълнена с благодарност за всичко, което преживях” - Петя Ханджиева

“I enjoyed every minute of it, especially mixing with the Bulgarians and I think it’s a great cultural event. I think it’s great, music brings us all together and music, dance and song…what more could you ask for?” - Eileen McCourt
“Наслаждавах се на всяка минута от проекта, и специално на смесването ни с българи и мисля, че това бе велико културно събитие. Мисля, че е велико. Музиката ни събира всички заедно. И – музика, песен, танц... какво повече можеш да искаш?” - Аилийн МакКорт

“It’s just been great to continue singing with old friends and some new friends, and to make new friendships and enjoy more of the Bulgarian culture, music and otherwise.” - Ron McDowell
“Беше просто чудесно да продължим да пеем със тари приятели и някои нови приятели и да се насладим на българската култура, музика и всячески” - Рон МакДауъл

-----------------------